Atletický klub Bohumín

Vyhledávání


atletika pro děti

Atletika pro děti

pozvánka

STAŇ SE ATLETEM!
nový nábor už teď!
tělocvična nebo hřiště ZŠ ČSA

přijď si od září vyzkoušet atletickou přípravku
otestuj si atletické disciplíny
AKB = všestrannost pro všechny kluky a holky od 6-ti let

anketa

Těším se na obnovené tréninky od 11. září

ano
 39.12 %
ne
 30.52 %
letos začnu
 30.36 %

Počet hlasujících: 3093

Atletika pro děti

Celoroční příjem nových členů a platby | 1.9.2023

Nábor dětí probíhá po celý rok, stačí přijít na některý z našich tréninků od pondělí do čtvrtka v době 16:00 až 18:00 (hřiště nebo tělocvična ZŠ ČSA). Kontaktovat nás můžete také na číslech a e-mailech uvedených v sekci „kontakty“.
Úvodní trénink je zdarma. V případě zájmu Vašeho i dítěte Vás trenér následně zařadí do konkrétní tréninkové skupiny www.ak-bohumin.cz/treninky/

Upozorňujeme Vás, že své děti hlásíte do atletického klubu, proto je následně logickým výstupem nominace na závody jednotlivců nebo družstev a samotná účast na nich (3-5x za sezónu). Pokud chcete, aby Vaše děti trénovaly u nás, je nutné s účastí na závodech počítat.
V opačném případě zvolte - u starších dětí - jiný sportovní klub, resp. spíše zájmový útvar (kroužek). Děkujeme za pochopení.  

Oddílové příspěvky pro rok 2023/2024 činí 2 900,- Kč (09/2023 - 06/2024).
Přípravka, tzn. nejmenší děti, které mají trénink 1x týdně, platí 2 300,- Kč.
Platbu proveďte nejlépe převodem na klubový účet
(222378420/0300, v.s. = rodné číslo, jméno nebo datum narození), ale můžete samozřejmě vše uhradit také u svého trenéra (vyžadujte nejpozději na dalším tréninku doklad o zaplacení).
Platba musí být uhrazena do 27. října 2023 
Na tréninky lze chodit po domluvě i 1x týdně.

Těšíme se na Vás.
Tým AK Bohumín, z. s.

[ov]

Atletika pro děti | 3.9.2017

Se začátkem nového školního roku je tady také nábor dětí do atletické přípravky a atletických družstev žáků. Přihlášky si můžete vyzvednout u trenérů na každém tréninku, nebo stáhnout (menu - "download"). 
Své děti můžete přivést také na dva oficiální náborové dny, které se uskuteční na stadionu (tělocvičně) při na ul. Čs. armády a to za účasti našich trenérů. Jedná se o 12. a 13. září (úterý, středa) od 16:00 do 17:15.
Samozřejmě Vás rádi přivítáme kdykoliv v průběhu roku. Více se dozvíte přímo od trenérů nebo zde www.ak-bohumin.cz/kontakt/

Veškeré oficiální informace k projektu ATLETIKA PRO DĚTI naleznete zde www.atletikaprodeti.cz

[ov]

Koncepce přípravy. | 6.9.2010

Naše atletické sportování.
V našich přípravkách pracujme s dětmi ve věku od 5 do 11 let.
Hlavním úkolem našich přípravek je vytvoření pozitivního vztahu dětí k pravidelnému sportování. Osvědčenými metodami a kvalitní koncepcí posouváme děti od spontánního pohybu pomalu ke sportu a sportovní přípravě.
Atletika se tak stává součástí jejich dospívání, děti se zdokonalují v přirozených pohybových aktivitách a postupně si osvojují nové pohybové dovednosti. Naše atletika postupně formuje vlastnosti osobnosti mladých sportovců, od rozvoje koncentrace a posílení vůle, až po kolektivní cítění a smysl pro spolupráci.
Těchto výsledků dosahujeme důrazem na přátelskou atmosféru kolektivu, který spojuje několik základních pravidel, pestrou paletou cvičení a her společně s pravidelným tréninkovým působením.

Uvědomujeme si, jak náročná a důležitá je práce s nejmladšími atlety. Tréninkové skupiny vedou kvalifikovaní trenéři, jejich práce je vázaná kodexem trenéra. Obsah tréninkových lekcí individuálně připravují podle ucelené metodiky přípravek. Pilíře naší metodiky Vám krátce představujeme v záložce Metodika příravek.

Skladba tréninkových skupin je svým způsobem specifická. V nejvyšší možné míře se snažíme respektovat úroveò biologického vývoje a pohybových dovedností dítěte. Proto není kalendářní věk rozhodujícím kritériem pro zařazení dítěte do skupiny. Děti v tréninkové skupině zůstávají dva roky, poté se posouvají o tréninkovou skupinu výš. Tento časový úsek je optimální pro vývoj skupiny a vytvoření prostoru pro práci trenéra.
Problematiku dětské atletiky a dotazy rodičů řeší naše poradenské centrum. Rodiče se na nás mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem týkajícím se atletické přípravky. Problém okamžitě řešíme.

[ov]

Metodika | 5.9.2010

Děti - 5-6 let
Pro mnohé naše nejmladších děti je atletika úplně první sportovní zkušeností. Nové je pro ně i prostředí - čas strávený ve skupině jiných dětí, v nových prostorech (hřiště, tělocvična, atletický tunel). Nepřítomnost rodičů přirozeně vede k postupnému osamostaòování dětí.
Děti jsou přirozeně velmi pohybově aktivní přesto, že jim některé základní pohyby dělají ještě drobné problémy, hravost a nadšení vždy vítězí. Mezi dětmi jsou velké rozdíly v úrovni pohybových schopností i úrovni vnímání a porozumění úkolu, pravidel hry. Na tuto skutečnost jsme připraveni, dlouhodobým a trpělivým působením tak napomáháme přirozenému rozvoji dítěte.
Úkolem trenérky nejmladších dětí je plynule navázat na přirozené pohybové aktivity dětí. Běhání, skákání, házení, ale také lezení, plazení, kutálení to vše děti nesmírně baví. Řada našich základních her a úkolů se od těchto pohybů odvíjí a přináší dětem radost pohybu.
Další snahou trenérky je postupné vštěpování a posilování schopností pro sportovní aktivity. Děti zkouší aktivity, při kterých musí být pozorní, soustředit se, musí vnímat okolí a chápat základní souvislosti. Tyto schopnosti se pak úspěšně přenášejí i do ostatních, „nesportovních“ aktivit.
Trenérka nikdy nesrovnává výkony jednotlivých dětí, chválí za správné provedení úkolu, úspěch ve hře. Měřitelné výkony záměrně nechává stranou. Pro děti tohoto věku je typičtější hravost než soutěživost, obsah tréninků jde proto vytvářen v tomto duchu.
Průběhu pohybového vývoje převládá vysoká spontální aktivita.

Děti - 6-7 let

Pro tuto věkovou kategorii je zásadní vstup do školy. Děti krátce po vstupu do první třídy přijímají základní pravidla pro působení v kolektivu, plně respektují autoritu učitele nebo trenéra. Dobře vnímají okolí a jsou schopny poměrně rychle pochopit jednodušší soutěže i hry. To nabízí dobré možnosti k působení trenéra.
Děti rychle zvládají nová cvičení a pohybové úkoly, velmi důležitá je správná ukázka i jednoduché a jasné vysvětlení. V pohybovém projevu vidíme řadu nadbytečných pohybů nebo technických chyb, do velké míry je však musíme tolerovat.
Přátelské prostředí ve skupině i osobnost trenéra jsou velmi důležitou součástí přípravy. Děti v tomto věku vše velmi citlivě prožívají.
Trenér využívá stále velkou fantazii a představivost dětí k zadávání úkolů i tvorbě her. Zpravidla si děti neuvědomují, že při hře na zvířata, roboty, atd. rozvíjejí své pohybové schopnosti. A právě to je hlavním úkolem trenéra zajímavou formou rozvíjet pohybové schopnosti především koordinaci a pohyblivost společně s učením nových pohybových dovedností.
Trenér volí činnosti vycházejí ze základních pohybových aktivit dětí (chůze, běh, skok, hod, atd.) a základů atletických disciplín, rozvíjí všeobecný pohybový základ dětí. Děti postupně zvládají složitější pohybové úkoly.
Trenér nikdy nesrovnává výkony jednotlivých dětí, chválí za správné provedení pohybového úkolu, úspěch ve hře. Měřitelné výkony záměrně nechává stranou.

Děti - 8 - 9 let

Nevyčerpatelné zásoby energie a úžasné nadšení, tak by se dala shrnout projev “atletů“ ve věku 8 - 9 let. Velmi výrazná je pohybová spontálnost a soutěživost. Do jakékoliv hry nebo soutěře se naprosto vžijí a závodí zcela „naplno“.
Úkolem trenéra/ky je toto nadšení a energii směřovat správným směrem, především k všeobecnému rozvoji pohybových schopností a získání široké škály pohybových dovedností. K rozvoji obratnosti se postupně přidává rozvoj rychlostních schopností. Trenér/ka však zůstává u hravé a soutěživé formy. Děti se velmi rychle učí novým dovednostem, zdokonalují se v základních atletické technice (běhu, skoku, hodu) zvládájí prvky základní gymnastiky (kolébka, svíčka, kotoul vpřed i vzad, stojka).
Toto období je nejen velmi příznivé pro pohybový rozvoj, také osobnost dítěte se mění zcela zásadním způsobem. Trenéři kladou důraz na sportovní chování v duchu „fair play“. U dětí tak posilují smysl pro pravdu a spravedlnost. Na základě přátelské atmosféry se také pozitivně vyvíjí vztah k atletice, pravidelnému a zábavnému sportování.

Děti - 9 - 11 let 

Nejstarší děti našich přípravek již zvládají celou řadu základních pohybových dovedností a velmi rychle se učí stále novým. Trenér děti postupně seznamuje s jednotlivými atletickými disciplínami. Trénink však stále probíhá hravou a soutěživou formou. Lepší koncentrace dětí vede k výraznému pokroku v technice provedení jednotlivých pohybových aktivit. Děti už dobře zvládají techniku běhu, na kterou navazují skoky i přeběhy dětských překážek. Využívají moderních pomůcek dětské atletiky k soutěžím v hodu i vrhu. V tréninku se stále více objevují prvky pro rozvoj všech rychlostních a obratnostních schopností.
Skupinu dětí v tomto věku spojují pevné přátelské vztahy, vědí co mají od tréninku očekávat, radost z naučení nových pohybových dovedností je jim stále výraznou motivací. Na konci tohoto „přípravkového“ období přecházejí do období „atletického“ tedy kategorie mladšího žactva. 

 

[ov]


Strana:  1

PARTNEŘI KLUBU

MĚSTO BOHUMÍN
ČUS - Česká unie sportu
DDM BOHUMÍN - středisko volného času
JARO pojištění, pojištění s úsměvem
TV MARKO
T.I.K. BOHUMÍN
NSA - Národní sportovní agentura
MŠMT